REGULAMIN- ZAPŁAĆ PO MONTAŻU

REGULAMIN PROMOCJI

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „Promocja – zapłać po montażu”, zwanej dalej „Promocją” jest PV Instalator Polska Grupa PVGE sp. z o.o., NIP: 9930651788. zwana dalej  „Organizatorem”.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 10 września 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 ZASADY PROMOCJI

Promocja dotyczy formy rozliczenia rozłożonej procentowo w stosunku 10% płatności przed rozpoczęciem inwestycji, pozostałe 90% po zakończeniu montażu instalacji.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji podpisać umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Dotyczy to instalacji w 100% finansowanych kredytem, lub gotówką. W promocji udział biorą osoby dokonujące zakupu instalacji o mocy do 50 kWp. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się w ofercie firmy.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@pvge.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Powrót do opisu promocji „Zapłać po montażu”

zainteresowany?
Przygotujemy
ofertę dla Ciebie

Zainwestuj w rozwój swojego przedsiębiorstwa już dziś i skontaktuj się z nami by uzyskać szczegółowe informacje na temat finansowania, dotacji oraz dostępnych kredytów. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą jak najszybciej to możliwe i odpowie na każde Twoje pytanie.

zadzwoń – odpowiemy na Twoje pytania
tel.: 500 260 400