Informacje o prawach konsumenta

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

DANE PRZEDSIĘBIORCY:

PVGE FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów, NIP 9930651788, REGON 122762008, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446525, kapitał zakładowy: 504 000 zł (słownie: pięćset cztery tysiące 00/100 złotych).

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY I MONTAŻU SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO

§ 1 Informacje ogólne

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży i montażu systemu fotowoltaicznego (dalej: Umowa) w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną – dane przedsiębiorcy znajdują się na górze dokumentu).
  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszej informacji, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 2 Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
  2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  3. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany na górze niniejszej informacji. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną.
  4. Jeżeli elementy systemu fotowoltaicznego zostały już do Państwa dostarczone odbierzemy je na własny koszt i ryzyko (powinny być w stanie nienaruszonym, zapakowane w oryginalne opakowanie). Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

Adresat:

PVGE FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elektryczna 2, 33-100 Tarnów, NIP 9930651788, REGON 122762008, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446525, kapitał zakładowy: 504 000 zł (słownie: pięćset cztery tysiące 00/100 złotych), adres e-mail do kontaktu w sprawie Umowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dalej: PVGE)

Niżej podpisany/a/ni (imię/ imiona  nazwisko/ nazwiska i adres/y) __________________________________niniejszym składam/y oświadczenie odstąpieniu od umowy sprzedaży i montaży systemu fotowoltaicznego zawartej pomiędzy mną a PVGE w dniu __________________.

__________________________________

Podpis i data

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – POBIERZ