Czyste powietrze 2.0

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu Czyste Powietrze 2021 możliwe jest pozyskanie środków finansowanych na wymianę starych nieekologicznych źródeł ciepła, a także na poprawę energetycznej efektywności budynków mieszkaniowych np. poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych. W drugiej edycji programu Czyste Powietrze WFOŚiGW razem z wojewódzkimi władzami na terenach gmin umożliwiają też wykorzystanie środków, pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lokalne programy pomocowe.

Od 1.01.2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego.

Czyste powietrze druga edycja

Program czyste powietrze 2021 warunki

Beneficjentami dofinansowania programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowaniem można objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Koszty przedsięwzięcia poniesione w budynku w trakcie budowy nie mogą być zakwalifikowane w Programie Czyste Powietrze. Wsparcie finansowe w ramach programu Czyste Powietrze 2021 dostępne jest dla projektów nierozpoczętych, w trakcie realizacji lub zakończonych, przy czym poniesione koszty nie mogą pochodzić z okresu dalszego niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Co istotne, zaplanowana inwestycja, którą mają obejmować wnioskowane fundusze, musi być ukończona maksymalnie do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Na ten sam cel, można wnioskować również o środki z innych programów, jednak nie mogą one przekroczyć 100% kwalifikowanych kosztów dla danej inwestycji.

Od 1.07.2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program czyste powietrze 2.0 dofinansowanie

W ramach tej edycji wprowadzono dwa poziomy dofinansowania uzależnione od dochodu:

Podstawowy poziom – przyznawany przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł;

Podwyższony poziom – dedykowany dla gospodarstw domowych wieloosobowych przy dochodach miesięcznych do 1400 zł netto na osobę, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych – do 1960 zł netto na osobę.

Czyste powietrze 2021 dofinansowania

Maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia:

  • podstawowy poziom dofinansowania wynosi 25 tys.zł plus 5 tys.zł fotowoltaika – oznacza to, że beneficjent może uzyskać 25 tyś zł dofinansowania na wymianę nieekologicznego i nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a dodatkowo przysługuje mu wsparcie finansowe w kwocie 5 tys. zł na zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
  • rozszerzony poziom dofinansowania wyniesie 32 tys.zł plus 5 tys.zł fotowoltaika – co oznacza nawet do 32 tysięcy złotych wsparcia finansowego, które można wykorzystać na demontaż starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, a także zakup i montaż nowego, a także dodatkowe wsparcie w wysokości 5 tyś złotych, do wykorzystania na zakup i montaż fotowoltaiki.

Program czyste powietrze 2.0 wniosek

Wzór wniosku czyste powietrze można znaleźć na Portalu Beneficjenta https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja lub w siedzibie WFOŚiGW. Można złożyć go osobiście w wersji papierowej lub elektronicznej, przez Portal Beneficjenta w wersji elektronicznej, pod warunkiem posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub podpisu, potwierdzonego profilem zaufanym w ePUAP. W przypadku, gdy nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku z załącznikami w formie papierowej, jednak zaleca się wypełnienie wniosku korzystając z aktywnego formularza.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie:

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Program czyste powietrze zasady łączenia i ulgi podatkowej

Właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą łączyć dotacje w ramach programu Czyste Powietrze wraz z termomodernizacyjną ulgą podatkową.

W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają. Z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania do wysokości 53 000zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ważne jest to, że odliczeniu w ramach ulgi nie podlega ta część wydatków, która została dofinansowana z dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Poniżej link do tej strony: https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych.