REGULAMIN POLECAJ I ZARABIAJ Z PVGE

REGULAMIN PROMOCJI

(dalej „Regulamin”)

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem promocji o nazwie „Polecaj i zarabiaj z PVGE”, zwanej dalej „Promocją” jest PV Instalator Polska Grupa PVGE sp. z o.o., NIP: 9930651788  z siedzibą przy ul. Elektrycznej 2, 33-100 Tarnów, zwana dalej  „Organizatorem”.

 1. Celem Promocji jest wzrost sprzedaży produktów PV Instalator Polska Grupa PVGE Sp. z o. o., szerzenie wiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz zwiększanie świadomości ekologicznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki aktywnemu działaniu Uczestników Promocji, którym po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie przysługiwać będą Nagrody.
 2. Nagrodą w Promocji dla osoby polecającej są bony sodexo o łącznej wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych).
 3. Uczestnik Promocji/Osoba Polecająca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarekomendowała Poleconemu zakup instalacji fotowoltaicznej od Organizatora i zadeklarowała chęć wzięcia udziału w Promocji.
 4. Polecony – osoba fizyczna, której dane zostały za jej zgodą przekazane Organizatorowi przez Uczestnika Promocji, która wyraża zainteresowanie nabyciem instalacji fotowoltaicznej i/lub pompy ciepła od Organizatora z polecenia Polecającego.
 5. Skuteczne polecenie – jeżeli zostaną spełnione jednocześnie wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji określone w §2 ust. 1, 2 i 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Poleconym w przypadku braku możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej lub odpowiednio pompy ciepła na danej nieruchomości Poleconego.
 6. Promocja trwa od dnia 15 lutego 2021 roku do odwołania („Okres obowiązywania”). Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji po wyczerpaniu puli Nagród.
 • 2 Warunki uczestnictwa w promocji
 1. Uczestnik Promocji/Polecający, który chce wziąć udział w Promocji dokonuje zgłoszenia udziału poprzez przekazanie Organizatorowi swoich danych jako Osoby Polecającej oraz danych Poleconego tj.: numeru telefonu oraz miejscowości. Wypełnienie formularzu jest równoznaczne ze zgodą Polecanego na wykorzystanie jego danych osobowych w celach kontaktu Organizatora i przedstawieniu oferty.
 2. Polecający dokonuje zgłoszenia chęci uczestnictwa w Promocji za pomocą jednej
  z możliwości:

a. Kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem telefonu +48 500 260 400;

b. Wysłanie e-mail na adres: polecam@pvge.pl;

c. Wypełnienie formularz na stronie internetowej: https://pvge.pl/polecaj-i-zarabiaj-z-pvge-2/

3. Polecający otrzyma Nagrodę w przypadku, kiedy zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

a. W Okresie obowiązywania Promocji Osoba Polecająca przekaże Organizatorowi dane Poleconego, tj.: numer telefonu oraz miejscowość;

b. Dane Polecanego nie znajdują się w bazie kontaktów Organizatora Promocji, oraz Polecany nie przekazał wcześniej samodzielnie swoich danych osobowych Organizatorowi;

c. Polecony w Okresie obowiązywania Promocji zawrze z Organizatorem Umowę z Polecenia Osoby Polecającej i jednocześnie nie odstąpi od Umowy i/lub nie skorzysta z prawa do odstąpienia od Umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia;

d. Polecony dokona z Organizatorem całego rozliczenia wynagrodzenia z tytułu zawartej Umowy, na zasadach i warunkach w niej określonych.

4. Za każde Skuteczne polecenie Osoba Polecająca otrzyma Nagrodę w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). Kwota należna zostanie przekazana Polecającemu do 30 dni roboczych od całkowitego uregulowania należności względem Organizatora przez Polecanego.

5. Uczestnik jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 Regulaminu.

6. Z Promocji wyłączone są osoby, które są̨ pracownikami Organizatora wraz z członkami najbliższych rodzin (małżonkami, zstępnym i wstępnym i rodzeństwem).

7. Informację o przyznaniu Nagrody Organizator przekaże Osobie Polecającej w terminie do 14 dni od dnia spełnienia warunku wskazanego w ust. 3 pkt c-d powyżej. Nagroda zostanie przesłana droga elektroniczną lub dostarczona Osobie Polecającej na adres wskazany przez Polecającego pocztą tradycyjną za pokwitowaniem.

8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

9. Dotyczy to instalacji w 100% finansowanych kredytem, lub gotówką.

10. W promocji udział biorą osoby dokonujące zakupu instalacji o mocy do 50 kWp.

3 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika:

a. pocztą na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w §1.

b. przy użyciu poczty elektronicznej, na adres polecam@pvge.pl

c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 500 260 400

2. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, dokładne dane osobowe Uczestnika Promocji, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu i adres do korespondencji, a także treść żądania.

3. Odpowiedź Organizatora dotycząca rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego zostanie przekazana Uczestnikowi Promocji w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie lub w formie pisemnej. Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnik Promocji zostanie poinformowany o przedłużającym się ponad 14 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.

 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 3. Udział w Promocji oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany Nagród w Promocji.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania/doręczenia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Osoby Polecającej, w szczególności wskutek podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych danych osobowych albo w przypadku braku ich aktualizacji przez Osobę Polecającą.
 2. Uczestnik Promocji jest zobowiązany do niezwłocznego powiadamiania Organizatora o zmianie danych teleadresowych do korespondencji (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) poprzez dokonanie aktualizacji danych za pomocą wybranego kanału kontaktu: przesyłką na wskazany w §1 ust. 1 adres Organizatora lub adres e-mail polecam@pvge.pl
 3. Przysługujące uprawnienia do Nagrody nie mogą być przeniesione na osobę̨ trzecią.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie PV Instalator Polska Grupa PVGE Sp. z o.o. Organizator ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Uczestnikowi promocji na każde jego żądanie.
 5. Wysyłanie przez Uczestnika Promocji rekomendacji do osób, które nie wyraziły zgody na ich otrzymywanie (tzw. spamowanie) jest zabronione.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników programu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Promocji przez okres niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://pvge.pl/polityka-prywatnosci/ Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Promocji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do udziału w Promocji.
 8. Uczestnik Programu nie może przesyłać w związku z Promocją treści zabronionych przez prawo lub Regulamin, treści naruszających chronione prawem dobra lub prawa osób trzecich oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd dotyczących Promocji i Organizatora.
 9. Naruszenie przez Uczestników istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Promocji.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
 13. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Organizatora Promocji.