Regulamin promocji „Ubezpieczenie w cenie instalacji”

REGULAMIN PROMOCJI

(dalej „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „Ubezpieczenie w cenie instalacji”, zwanej dalej „Promocją” jest PV Instalator Polska Grupa PVGE sp. z o.o., NIP: 9930651788 zwana dalej  „Organizatorem”.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 11 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2 ZASADY I TERMIN PROMOCJI

Promocja dotyczy zapewnienia darmowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przy jej zakupie i montażu na podstawie podpisanej umowy.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla nowych klientów.

Ubezpieczenie jest opłacane na okres roku, dotyczy instalacji do 10 kWp.

Promocja dotyczy pierwszych 200 zawartych umów przez Organizatora z nowymi klientami.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji podpisać umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dotyczy to instalacji w 100% finansowanych kredytem, lub gotówką.

Promocja dotyczy nowych klientów, którzy nie mieli z nami zawartej umowy w ciągu ostatniego miesiąca.

W promocji udział biorą osoby dokonujące zakupu instalacji o mocy do 10 kWp. Promocja obejmuje następujące produkty:

Każdy Klient w trakcie trwania Promocji może złożyć dowolną ilość zamówień.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji.

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@pvge.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo.

Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej pvge.pl

Uczestnik, korzystając z Promocji automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte
w niniejszym Regulaminie.

Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Powrót do opisu promocji