Regulamin Mój Prąd od PVGE

REGULAMIN PROMOCJI

(dalej „Regulamin”)

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „Mój Prąd od PVGE”, zwanej dalej „Promocją” jest PV Instalator Polska Grupa PVGE sp. z o.o., NIP: 9930651788 zwana dalej  „Organizatorem”.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2 ZASADY I TERMIN PROMOCJI

Celem promocji jest umożliwienie zakupu instalacji fotowoltaicznej z uwzględnieniem opustu w wysokości do 6 tys. zł. brutto, możliwie największej liczbie Uczestników,
z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §3 niniejszego regulaminu.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 8 grudnia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku do godziny 23:59.

3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest instalacja fotowoltaiczna, którą Uczestnik zakupuje z uwzględnieniem opustu w wysokości do 6 tys. zł. brutto. Kwota ta jest liczona od cen bazowych, które obowiązują w trakcie trwania promocji.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji podpisać umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dotyczy to instalacji w 100% finansowanych kredytem lub gotówką.

Promocja dotyczy nowych klientów, którzy nie mieli zawartej umowy z Organizatorem w ciągu ostatniego miesiąca.

W promocji udział biorą osoby dokonujące zakupu instalacji o mocy do 50 kWp.

Promocja dotyczy osób indywidualnych.

Każdy Klient w trakcie trwania Promocji może złożyć dowolną ilość zamówień.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji produktów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

Organizator informuje, że promocja o nazwie Mój Prąd od PVGE nie jest związana z rządowym programem Mój Prąd nadzorowanym przez NFOŚiGW.

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@pvge.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo.

Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.pvge.pl

Uczestnik, korzystając z Promocji automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte
w niniejszym Regulaminie.

Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).