Regulamin konkursu „Rozdajemy bilety na galę”

Regulamin konkursu “Rozdajemy bilety na Galę”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs ”Rozdajemy bilety na galę”

1.2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Konkurs rozpoczyna się 20.05.2021 r. i trwa do 25.05.2021 r. do północy.

1.4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

1.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

  1. ORGANIZATOR KONKURSU

2.1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest PV Instalator Polska Grupa PVGE(zwany dalej: „Organizatorem”).

  1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające konto na Facebooku.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny.

3.3. Poprzez fakt przystąpienia do konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie na Facebooku na stronie https://www.facebook.com/grupapvge/ oraz Instagramie na profilu: https://www.instagram.com/pvgegroup/?hl=pl pod postem konkursowym dodanym przez Organizatora, wpisu w ramach wykonania zadania konkursowego zgodnego z jego poleceniem. Zadanie konkursowe brzmi: Zaproś osobę w komentarzu na to najgorętsze wydarzenie sportowe roku i opisz dlaczego akurat z nią chcesz przeżyć te emocje.

4.2. Brane pod uwagę będą komentarze zamieszczone do godziny 23:59 w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

4.3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 2 dni od daty zakończenia konkursu.

4.4. Zwycięzców wybierze zespół PV Instalator Polska Grupa PVGE z pośród najciekawszych komentarzy.

4.5. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie do 28.05.2021r.

4.6. Organizator rości sobie prawo do zamiany nagrody na inną, o podobnej wartości, jeśli zaszłaby taka potrzeba.

4.7. Uczestnik zobowiązuje się podać dane do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 2 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nagroda przepada.

4.8. Nieodebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4.9. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4.11. Zgłaszający się do konkursu oświadcza, że osoba oznaczona w komentarzu zgadza się na publikacje swojego imienia i nazwiska bądź nicku z facebooka.

4.12. Warunkiem otrzymania nagrody jest uzupełnienie dokumentu „Dane do PIT-u” i odesłanie go do dnia 26.05.2021 do godziny 23:59.

  1. NAGDRODY

5.1. Nagrodami jest sześć zaproszeń na galę Knockout Boxing Night 15. Zwycięzcami zostaną trzy osoby, każda z nich otrzyma dwa zaproszenia. Wartość każdego zestawu nagród wynosi 1000 złotych.

5.2. Łączna wartość nagród wynosi 3000 zł.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

6.2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu i brak wydania nagrody i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

6.3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu, w tym imienia i nazwiska zwycięzców, bądź ich nicków facebookowych.

6.4.Organizator otrzymuje prawo do publikacji wizerunku zwycięzców na facebooku.

6.5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

7. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

7.1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w formie notatki na profilu facebookowym Organizatora.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej marketing@pvge.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

8.2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.

8.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

8.4. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

9. ZASTRZEŻENIA

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników Uczestnika konkursu, który naruszył niniejszy regulamin, wykonał zadanie konkursowe w niemerytoryczny sposób bądź w jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.

9.3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

9.4. Organizator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z winy dostawcy.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

10.2. Organizator oświadcza, że wartość nagród przewidzianych w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 zł, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), a zatem wartość nagrody, którą otrzymuje zwycięzca Konkursu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych.

10.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.4. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.