Ostatni dzwonek na rozliczenie z urzędem skarbowym. Pokazujemy, jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną w PIT!

Czas na rozliczenie się z fiskusem za rok 2019 powoli zbliża się do końca. Ponieważ wielu z Was zapewne jeszcze nie wypełniło swojego zeznania podatkowego, jest to dobry moment na przypomnienie o tym, iż cały czas macie możliwość skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej z tytuły budowy własnej instalacji fotowoltaicznej. W jaki sposób?

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Nowelizacja z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2246) weszła w życie równo z początkiem roku 2019. Nowelizacja ta wprowadziła tzw. ulgę modernizacyjną, czyli ulgę dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, związaną z czymś, co przepisy określają mianem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Co kryje się pod tym pojęciem?

Jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne ustawodawca rozumie szeroki zakres inwestycji przeprowadzanych w ramach modernizacji posiadanych już systemów grzewczych, w tym także mających na celu docieplenie budynku lub budowę zupełnie nowej instalacji grzewczej. Na liście inwestycji, jakie mogą być objęte ulgą termomodernizacyjną, znalazły się m. in.:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła.

Należy przy tym pamiętać, iż ulga obejmuje nie tylko sam zakup sprzętu i urządzeń, ale również ich montaż, a nawet przeprowadzony audyt energetyczny.

Kiedy można odliczyć w PIT ulgę termomodernizacyjną?

Istotą ulgi termomodernizacyjnej jest możliwość odliczenia od uzyskanego dochodu za cały rok (od podstawy opodatkowania) wydatków poniesionych z tytułu przeprowadzanych prac termomodernizacyjnych, o ile prace te zostały przewidziane w nowelizacji omawianej ustawy. Warunkiem koniecznym, decydującym o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, jest:

 • ukończenie prac modernizacyjnych w terminie 3 lat od końca roku, w którym miał miejsce pierwszy wydatek związany z ich przeprowadzeniem;
 • udokumentowanie poniesionych wydatków fakturą VAT wystawioną przez podmiot, który nie jest zwolniony z VAT;
 • łączna kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dla wszystkich inwestycji, która nie może przekroczyć 53 tys. zł;
 • konieczność doliczenia do uzyskanego dochodu wszelkich ewentualnych zwrotów wydatków poniesionych z tytuły przeprowadzanej modernizacji.

Uwaga! Ulga termomodernizacyjne dotyczy jedynie domów już wybudowanych. Nie dotyczy domów, które nie zostały jeszcze ukończone.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Możliwość odliczenia w PIT wydatków na fotowoltaikę dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które rozliczają się według:

 • skali podatkowej,
 • stawki liniowej,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jednym z warunków umożliwiających skorzystanie z ulgi jest również niezaliczenie wydatków poniesionych w ramach termomodernizacji do kwoty kosztów uzyskania przychodu.

Jak należy wypełnić PIT, by móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej niezbędne jest wypełnienie PIT/O. Załącznik ten nie stanowi osobnej deklaracji podatkowej, dlatego składa się go w urzędzie skarbowym razem z drukiem PIT. Złożyć go można razem z następującymi zeznaniami podatkowymi:

 • PIT-28
 • PIT-28S
 • PIT-36
 • PIT-36S
 • PIT-36L
 • PIT-36LS
 • PIT-37

W nowej wersji PIT/O znajduje się już specjalny wiersz zatytułowany „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Właśnie w tymi miejscu należy wpisać omawiane w artykule odliczenie od dochodu.

Uwaga! W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie na jednym PIT-36 lub PIT-37, należy wypełnić tylko jeden załącznik PIT/O. Jeśli małżonkowie rozliczają się osobno, każde z nich powinno wypełnić wspomniany załącznik we własnym zakresie.