REGULAMIN – TOTALNA WYPRZEDAŻ BLACK WEEKS

REGULAMIN PROMOCJI

(dalej „Regulamin”)

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji o nazwie „Black Weeks – Totalna Wyprzedaż”, zwanej dalej „Promocją” jest PV Instalator Polska Grupa PVGE sp. z o.o., NIP: 9930651788 zwana dalej  „Organizatorem”.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od 6 listopada 2020 roku do 25 listopada 2020 roku do godziny 23:59.

Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 ZASADY I TERMIN PROMOCJI

Celem promocji jest umożliwienie zakupu Produktu promocyjnego w okazjonalnej cenie, do którego dołączony jest tablet w cenie 1 zł brutto, możliwie największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w §3 niniejszego regulaminu.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest produkt Lenovo TAB m7 1GB/16GB WiFi, który Uczestnik promocji otrzymuje przy zakupie instalacji fotowoltaicznej za 1 zł brutto. W wyniku przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany modelu tableta na inny o podobnych parametrach i zbliżonej wartości rynkowej.

Wysyłka tabletu nastąpi do 14 dni po całkowitym uregulowaniu płatności.

Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji podpisać umowę na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dotyczy to instalacji w 100% finansowanych kredytem lub gotówką.

Promocja dotyczy nowych klientów, którzy nie mieli zawartej umowy z Organizatorem w ciągu ostatniego miesiąca.

W promocji udział biorą osoby dokonujące zakupu instalacji o mocy do 50 kWp. Promocja obejmuje następujące produkty:

Moduły fotowoltaiczne:

– JaSolar JAM60S17 325MR (full black)

– JaSolar JAM60S10 340/MR (half cut)

– JaSolar JAM60S20 370/MR (half cut)

– Risen RSM120-6-335M (half cut) – black frame

Inwertery:

– marki Solis

– marki SolarEDGE

Każdy Klient w trakcie trwania Promocji może złożyć dowolną ilość zamówień.

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji produktów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@pvge.pl.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo.

Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin niniejszej Promocji jest dostępny w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej www.pvge.pl

Uczestnik korzystając z Promocji automatycznie akceptuje zasady Promocji zawarte
w niniejszym Regulaminie.

Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).

Powrót do opisu promocji „Totalna Wyprzedaż Black Weeks”

zainteresowany?
Przygotujemy
ofertę dla Ciebie

Zainwestuj w rozwój swojego przedsiębiorstwa już dziś i skontaktuj się z nami by uzyskać szczegółowe informacje na temat finansowania, dotacji oraz dostępnych kredytów. Nasz specjalista skontaktuje się z Tobą jak najszybciej to możliwe i odpowie na każde Twoje pytanie.

zadzwoń – odpowiemy na Twoje pytania
tel.: 500 260 400