Regulamin konkursu „Wygraj Voucher w ramach Programu Poleceń”

Regulamin konkursu “Wygraj Voucher w ramach Programu Poleceń”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs ” Wygraj Voucher
w ramach Programu Poleceń”

1.2. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Konkurs trwa cyklicznie. Rozpoczyna się 1 dnia każdego miesiąca i kończy ostatniego. Wyjątkiem jest pierwszy miesiąc trwania konkursu od 15.02.2021 do 28.02.2021. Konkurs trwa do odwołania lub do wyczerpania puli nagród.

1.4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook.

1.5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165).

  1. ORGANIZATOR KONKURSU

2.1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest PV Instalator Polska Grupa PVGE (zwany dalej: „Organizatorem”).

  1. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i ich rodziny.

3.3. Poprzez fakt przystąpienia do konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.

  1. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polecenie osoby, która wyraża chęć zamontowania instalacji fotowoltaicznej oraz zamontowanie elektrowni słonecznej i opłacenie końcowej faktury przez osobę Polecaną.

4.2. Brane pod uwagę będą zgłoszenia, które w danym miesiącu będą zakończone montażem instalacji fotowoltaicznej oraz faktura końcowa zostanie opłacona.

4.3. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia danego cyklu konkursu.

4.4. Zwycięzców wybierze zespół PV Instalator Polska Grupa PVGE z pośród osób Polecających. Zwycięzcami zostaną osoby, dzięki którym zostaną zrealizowane instalacje fotowoltaiczne o najwyższej mocy lub ich suma.

4.5. Przekazanie nagrody nastąpi w terminie do 10 dni od ogłoszenia wyników.

4.6. Organizator rości sobie prawo do zamiany nagrody na inną, o podobnej wartości, jeśli zaszłaby taka potrzeba.

4.7. Uczestnik zobowiązuje się podać dane do wysyłki nagrody w terminie nieprzekraczającym 2 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu. W przypadku nie dotrzymania tego terminu nagroda przepada.

4.8. Nieodebrana nagroda pozostaje własnością Organizatora.

4.9. Otrzymana Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4.11. Zgłaszający się do konkursu oświadcza, że osoba Polecana zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych w celu przedstawienia oferty przez przedstawiciela PV Instalator Polska Grupa PVGE Sp. z o.o.

  1. NAGRODY

5.1 Nagrodami w każdym cyklu konkursu są 2 Vouchery, które można zrealizować we wszystkich Hotelach SPA Dr Irena Eris.

5.2 Łączna wartość nagród w jednym cyklu trwania konkursu wynosi 2 320 zł.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Uczestnicy, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu, wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora danych osobowych na czas i dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926).

6.2. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może spowodować wykluczenie z konkursu i brak wydania nagrody i potwierdzają, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.

6.3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu, w tym imienia i nazwiska zwycięzców.

6.4.Organizator otrzymuje prawo do publikacji wizerunku zwycięzców na facebooku.

6.5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

  1. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

7.1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora.

  1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może zgłosić na adres poczty elektronicznej marketing@pvge.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

8.2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o wynikach rozpatrzenia.

8.3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

8.4. Prawo złożenia reklamacji w Konkursie przysługuje wyłącznie Uczestnikom Konkursu.

  1. ZASTRZEŻENIA

9.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych przez Użytkownika, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia wyników Uczestnika konkursu, który naruszył niniejszy regulamin, wykonał zadanie konkursowe w niemerytoryczny sposób bądź w jakikolwiek sposób naruszył zasady kultury społecznej.

9.3. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

9.4. Organizator zastrzega, że nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu nagrody wynikające z winy dostawcy.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych(Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).

10.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

10.3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.